Општина Охрид организира Јавна презентација и јавна расправа по Нацрт-извештајот за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина за Урбанистички план вон населено место, Горица Исток-опфат 1.

Нацрт извештајот веќе е изложен во Одделението за заштита и влијание врз животната средина при Општина Охрид и јавноста може да направи увид во документот до 25 наредниот месец секој работен ден. Документот е достапен и во електронска форма на официјалната веб-страница на Општина Охрид www.ohrid.gov.mk.Автор: Администратор
Објавено на: 28/10/2021 13:47