Скопскиот регион со 44.9% имал најголемо учество во бруто-домашниот производ на Република Северна Македонија во 2022 година, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Пелагонскиот регион во БДП на државата учествува со 10.0%, Југозападниот со 8.8%, Југоисточниот со 8.7%, Источниот со 8.0%, Полошкиот со 7.5%, Вадарскиот со 7.3%, а најмало е учеството на Североисточниот регион со 4.8%.

Скопскиот регион има и најголем бруто-домашен производ по жител, за 25.7% повисок од просекот на државата. Над државниот просек за 8.0% е само уште Југоисточниот регион.

Сите други региони имаат бруто-домашен производ под просекот на Република Северна Македонија.Автор: Администратор
Објавено на: 02/02/2024 20:07