Министерството за транспорт и врски изработи Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година.

- Главните цели на стратегијата се: да се осигура економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мулитмодалниот транспорт, да се подобри одржливоста на животната средина, како и изградба на инфраструктура согласно европските стандарди како дел од единствениот транспортен систем во регионот, соопшти Министерството за транспорт и врски.

Тие општи цели се преточени во поеднични цели за секој вид транспорт се разработени во конкретни 132 активности што се планирани за реализација до 2030 година.

Во рамки на проектот за подготовка на Предлог стратегијата, а следејќи ги одредбите од Законот за животна средина, е спроведена постапка и е изработен Предлог извештај за стратегиска оцена на животната средина од реализација на Националната транспортна стратегија.

Во согласност со законските барања, а со цел да се постигне поголема транспарентност и вклученост на јавноста во процесот на донесување на одлуки во однос на Националната транспортна стратегија 2018 – 2030, овие два документа се достапни на интернет страницата на Министерството за транспорт и врски: http://mtc.gov.mk/predlog-nacionalna-transportna-strategija-2018-2030

Забелешки за предлог националната транспортна стратегија може да се испратат до Министерството за транспорт и врски или на електронската адреса на Министерството: info@mtc.gov.mk

Министерството за транспорт најавува дека ќе се одржи и јавна расправа по Предлог стратегијата и Предлог извештајот за стратегиска оцена на животната средина.Автор: Администратор
Објавено на: 16/05/2018 17:31